ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ENTEC ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 มีภารกิจสำคัญในการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สังคม โดยคณะกรรมการบริหาร ENTEC ได้เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และผลักดันการทำงานของ ENTEC ในการดำเนินงานด้านพลังงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและระหว่างประเทศส่งผลให้มีการนำผลงานวิจัยและผลงานด้านต่าง ๆ เผยแพร่ไปสู่เชิงพาณิชย์

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ENTEC ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสร้างผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานให้เป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ทั้งแก่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประชาชน สามารถส่งมอบผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ตามเป้าหมาย รวมถึงได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายระดับชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของประเทศ สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานของ ENTEC รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและเครื่อข่ายด้านวิจัยพลังงานทั้งในและต่างประเทศที่ได้ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบโจทย์ประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ENTEC จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน แก่ภาคอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสืบไป

ปัจจุบันโลกยังเผชิญกับ “วิกฤตพลังงาน’ อันเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าท้าย ไม่ว่าจะเป็นภาวะการขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต แต่ยังทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะงักงัน ความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและความมั่นคงของประเทศการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานสู่การผลิตใช้งานจริงได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลก ไม่เพียงแต่ช่วยลดการนำเข้า แต่ยังช่วยเสริมเสถียรภาพด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติลำดับที่ 5 ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ENTEC กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้แข่งขันด้านพลังงานได้ในเวที่โลก ภายในปี พ.ศ. 2570 ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน สู่การใช้ประโยชน์ได้จริง 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยแข่งขันเวทีโลก 3) ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานอนาคต และ 4) ขับเคลื่อนทิศทางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน กล่าวโดยสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ENTEC ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ENTEC สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในส่วนของการส่งมอบผลงานตามเป้าหมายตัวขี้วัด และความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของ ENTEC ทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์และผลักดันให้ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงาน มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในทุกภาคส่วนเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5 รางวัลและความสำเร็จ

ระดับนานาชาติ

2100 ล้านบาท

มูลค่าผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม

1045 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุนด้าน วทน. ในภาคการผลิตและบริการ
ที่ศูนย์มีส่วนร่วมผลักดัน

40 บทความ

ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

13 คำขอจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา

Print Friendly, PDF & Email