NSTDA Style ฉบับต้อนรับปีกระต่ายทอง “Be My Guest” พบกับผู้บริหารหญิงคนเก่ง ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

NSTDA Style ฉบับต้อนรับปีกระต่ายทอง “Be My Guest” พบกับผู้บริหารหญิงคนเก่ง ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ซึ่งนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญแล้ว มุมมองและทัศนคติเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดร.สุมิตรา ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ สามารถอ่านได้ที่ NSTDA Style ฉบับมกราคม 2566

Print Friendly, PDF & Email