เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานสอดคล้อง กับหลักปฏิบัติของสวทช.

การวางแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนพลังงาน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
stakeholder

ความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย
    เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไปใช้ประโยชน์
  • ไฮโดรเจนประเทศไทย
    จัดเตรียมไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเพื่ออนาคต
  • ศูนย์พลังงานอาเซียน
    จัดตั้งเครือข่ายวิจัยและพัฒนาในเรื่องพลังงานหมุนเวียน และเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืน
Print Friendly, PDF & Email