ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

114 Thailand Science Park Phaholyothin Road, Klong Nueng
Klong Luang, Pathum thani
12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500
โทรสาร 0 2564 6501- 5
Email: info@entec.or.th
สารบรรณกลาง  saraban@nstda.or.th

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่นี่

Print Friendly, PDF & Email