ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
นำโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และ ฟลาวีไวรัส
ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคุณภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed oxidizing water)”
สำหรับใช้ภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและ
สร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช้เองได้ โดยเครื่องดังกล่าว
สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับ
ค่ากรดด่างเป็นกลาง ผลิตจากสารธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร
โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
(AOAC 955.14, 955.15, 955.17 และ 964.02) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงมีฤทธิ์ในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อไวรัส
ไข้เลือดออก (Dengue virus, Japanese encephalitis virus, Zika virus) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทีมวิจัยได้ส่งมอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean”
จำนวน 10 ชุด 
ที่ผลิตจาก “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed oxidizing water)” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และมีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล
ในหลายภูมิภาค

Print Friendly, PDF & Email