ENTEC สวทช. กับกิจกรรมเพื่อสังคม มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่อง ENcase มอบให้แก่สถานศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนในการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ

มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean”
ให้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

Print Friendly, PDF & Email