โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) นำโดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานและแผนงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ.พระรามที่ 6 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยนำเรียนแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรับมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบโทรมาตร (21แห่ง) งวดที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท จากนางศศิวิภา อัมพรสิทธิกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. และคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสานต่อกิจกรรมในพื้นที่ทรงงานตามพระราชดำริ ฯ อย่างยั่งยืนในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email