ENTEC สวทช. ร่วมเวทีเสวนา แนวทางในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” ภายในงานประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของนโยบายยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของไทย” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Print Friendly, PDF & Email