กิจกรรมเพื่อสังคม ENTEC มอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม และกลุ่มโรงเรียน อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง บรรยายให้ความรู้และมอบน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่อง Encase ให้แก่กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม และกลุ่มโรงเรียน จ.ชัยนาท รวมจำนวน 14 โรงเรียน สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนในการจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ

กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จ.นครปฐม ดังนี้
1. โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุธวิถีประสิทธิ์) อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2. โรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป.นฐ 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
3. โรงเรียนวัดสัมปทวน (โพธิราษฎร์ประสาท) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
4. โรงเรียนวัดกกตาล ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5. โรงเรียนวัดกลางครูเวียง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
6. โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดำพิทยานุสรณ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
7. โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
8. โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา ๒) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
10.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

กลุ่มโรงเรียน จ.ชัยนาท ดังนี้
1. โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท
3. โรงเรียนวัดหัวยาง อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท
4. โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาท

Print Friendly, PDF & Email