ENTEC สวทช. ต้อนรับหน่วยงาน Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
        ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พร้อมด้วย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ต้อนรับหน่วยงาน Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เห็นภาพการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านพลังงานกับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการเเข่งขันแก่ SMEs/Startups ไทย-เกาหลี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจในสาขาที่มีศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email