โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อโรงเรียนในถิ่นห่างไกล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ ร่วมกับ สวทช. ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตร จำนวน 21 แห่ง  

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และคณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เขต จ.ตาก จำนวน 7 แห่ง ของโครงการดังกล่าว เพื่อบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโทรมาตร โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เข้าตรวจวัดระบบ ทบทวนแนะนำการบำรุงรักษาระบบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง

Print Friendly, PDF & Email