เอ็นเทค สวทช. อบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเองให้กับชาวบ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ติดตามตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อวางแผนซ่อมบำรุง พร้อมสาธิตและอบรมให้ความรู้ในกิจกรรม “การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเอง” จำนวน 80 ชุด รวมถึงการติดตั้งใช้งานชุดหลอดไฟ การดูแลบำรุงรักษาสถานีชาร์จของโครงการ การชาร์จประจุแบตเตอรี่และการกำจัดแบตเตอรี่เมื่อเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีให้กับชาวบ้านปาเกอะญอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ผลงานที่ถ่ายทอดอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนองพระราชดำริ ในโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้การกำกับของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทีมวิจัยพยายามแก้ปัญหาชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าและขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยผลงานจากการอบรมได้มอบให้ชาวบ้านในชุมชนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในครัวเรือน การอ่านหนังสือ การทบทวนบทเรียนและการทำการบ้านของนักเรียน

Print Friendly, PDF & Email