ENTEC ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ไฮโดรเจนสีเขียว: เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน”

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการ ENTEC พร้อมด้วยทีมวิจัย ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ไฮโดรเจนสีเขียว: เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชมรมไฮโดรเจนประเทศไทย ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญ สู่เป้าหมายการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับอนาคต เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ช่วยโลกกลับไปสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ไฮโดรเจนพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (carbon neutrality) ตามเป้าหมายของประเทศภายในปี 2065 - 2070 ไฮโดรเจนจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานดั้งเดิมได้ มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นพลังงานสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ สามารถนำไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต

โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2567: ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาระดับโลกในด้านไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง”

พร้อมทีมวิจัย ENTEC ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

  1. หัวข้อ: การพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเซลล์เชื้อเพลิง

โดย ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ นักวิจัย ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ENTEC

  1. หัวข้อ: ไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียน: ก้าวสู่การปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์

โดย ดร.ศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้ นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ENTEC

Print Friendly, PDF & Email